Algemene Voorwaarden

voor een verblijf in ‘Eltjeshof’, Doesburgseweg 45, 7031 JG Wehl.

Artikel 1. Algemeen.

De verhuurder draagt er zorg voor dat, bij aankomst van de huurder, het gastenverblijf in goed verzorgde staat aan de recreant ter beschikking wordt gesteld. De recreant ontvangt de sleutels van het gastenverblijf en de fietsenberging.

De recreant zal het gehuurde netjes bewonen volgens de regels van redelijkheid en billijkheid. Bij het verlaten van het appartement levert de recreant het gastenverblijf ‘bezemschoon’ op: verplaatste meubels/losse voorwerpen zijn teruggezet, servies en dergelijke is schoon teruggezet in de kastjes en keukenladen, enzovoorts. Eventuele schade wordt aan de verhuurder gemeld.

Vergeten persoonlijke eigendommen kunnen desgewenst worden geretourneerd per post op kosten van de recreant.

Er mag in het gastenverblijf niet worden gerookt. Bij brand als gevolg van nalatigheid door de huurder zal de huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Open vuur (barbecue, vuurkorf, kaarsen, waxinelichtjes en dergelijke) is verboden, zowel binnen als buiten. Boetes opgelegd van gemeentewege worden verhaald op de recreant.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 2. Aankomst en vertrek.

Op de dag van aankomst bent u vanaf 15.00 uur welkom. Een indicatie van de verwachte aankomsttijd wordt op prijs gesteld. Afwijkende tijden kunnen vooraf overeengekomen te worden.

Op de dag van vertrek dient u om 10.30 uur het gastenverblijf verlaten te hebben, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 3. Plichten voor de recreant.

Bij aankomst is de recreant verplicht het gehuurde te inspecteren op eventuele onveilige situaties en de verhuurder daarvan in kennis te stellen. Bij gebleken gebreken zal recreant de verhuurder een redelijke tijdsmarge gunnen om het een en ander in orde te maken.

Het is aan de recreant, zijn mederecreant en eventuele bezoeker(s) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren. Het is eveneens niet toegestaan veranderingen aan het appartement/terras betreffende exterieur, interieur en meubilair aan te brengen. De verhuurder is gerechtigd tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst bij wanprestatie en/of wangedrag. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te verlaten, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de recreant het gastenverblijf te ontruimen.

Het is niet toegestaan om een kampeermiddel te plaatsen op het erf van Eltjeshof.

In Eltjeshof is overnachting toegestaan tot maximaal twee personen.

Het ontvangen van bezoek overdag is toegestaan tot maximaal 2 personen, in overeenstemming met de omvang van het gastenverblijf. Dit betreft dan personen die door de recreant als familie of vriend zijn aangewezen. De recreant is te allen tijde verantwoordelijk voor genoemde personen. Het toelaten van vreemden is niet toegestaan. Het houden van feesten en partijen is niet toegestaan. Het is niet toegestaan derden te laten overnachten als extra gast of als vervangende gast.

Het is niet toegestaan afgesloten ruimten te openen. Bij het verlaten van het gastenverblijf, ook voor korte tijd, dient het verblijf te worden afgesloten. Behalve de recreant heeft alleen de verhuurder sleuteltoegang; het is derhalve verboden kopieën van de sleutels te maken en/of de sleutel ter beschikking te stellen aan derden. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting zal de recreant voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Gebruik apparatuur.

Er worden aan de recreant verscheidene apparaten ter beschikking gesteld voor normaal gebruik. Het is niet toegestaan instellingen hierop te wijzigen, noch zonder toestemming van verhuurder apparaten anders te gebruiken dan de wijze waarop zij aangeboden worden. Evenmin is het toegestaan andere (rand)apparatuur hierop aan te sluiten of andere bekabeling te gebruiken. Verder mag de recreant, zijn mederecreant(en) of zijn bezoeker(s) de apparatuur niet verplaatsen anders dan voor normaal gebruik noodzakelijk is.

Indien de recreant afwijkt van het hiervoor bepaalde, dan zijn onderzoeks-, herstel- en reparatiekosten voor zijn rekening.

Artikel 5. Gebruik wifi.

Het gebruik van wifi is gratis. De code wordt u in de informatiemap in het appartement ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan illegale bestanden te downloaden. Boetes hiervoor worden op de recreant verhaald.

Artikel 6. Gebruik elektriciteit, gas en water

Van de recreant wordt verwacht dat hij zich beperkt tot normaal gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen. Bij geconstateerd buitensporig hoog verbruik kan het meerdere boven het gemiddeld gebruik van het vakantieverblijf, bij recreant in rekening worden gebracht.

In verband met de belastbaarheid van het elektriciteitsnet, is het niet toegestaan om fiets- en auto-accu’s in het vakantieverblijf op te laden. Evenmin is het toegestaan om mobiele airconditioning of mobiele verwarming aan te sluiten anders dan het door verhuurder aangebodene. Voor het opladen van fietsaccu’s wordt u geacht dat op het aangewezen punt in de schuur te doen.

Indien schade of andere onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens of kort na het betrekken van het gastenverblijf, wordt de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld. De recreant wordt geacht in het bezit te zijn van een W.A.(wettelijke aansprakelijkheid)-verzekering.

Artikel 7. Betaling.

De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient de recreant direct bij aankomst contant te voldoen of via overmaking per bank vooraf.

De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gas-/elektriciteit-/water-/riool- en toeristenbelasting, bedlinnen, eindschoonmaak en administratiekosten.

Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf en het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijk kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per mail te worden gedaan.

Annulering langer dan een maand voor aanvang huurdatum is gratis.

Bij annulering binnen een maand maar langer dan 2 weken voor aanvang huurdatum wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 2 weken maar langer dan een week voor aanvang huurdatum wordt 75% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen een week voor aanvang huurdatum wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

Artikel 9. Beëindiging verblijf.

De verhuurder kan het afgesproken verblijf beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

1. Bij het niet tijdig voldoen van de huurprijs door recreant.

2. Bij overmacht door: oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, terroristische- en/of aanverwante activiteiten, overheidsbeleid of politieverordeningen, overlijden van verhuurder, huiseigenaar of hun naaste familie.

3. Wegens omstandigheden die zodanig van aard zijn, dat de verhuur van het gastenverblijf onmogelijk wordt zoals in geval van diefstal van de inventaris, vernielingen aan het gastenverblijf of indien de recreant ongeoorloofd andere personen toelaat.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

1. Diefstal, verlies of schade aan eigendommen van de recreant, letsel van welke aard ook, de recreant overkomen tijdens of ten gevolge van het verblijf in het gehuurde gastenverblijf of op het erf.

2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijke uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en of bouwwerkzaamheden of geluids- en geuroverlast door derden in de omgeving van het gastenverblijf.

3. Tijdelijk uitvallen van het televisiesignaal door weersomstandigheden.

4. Eventueel beperkte telefonische bereikbaarheid ten gevolge van een nog niet volledige dekking door telecommunicatieaanbieders.

5. Schade of letsel als gevolg van het gebruik van het gastenverblijf, inbegrepen de inventaris, of ongevallen in en rond de woning.

6. Letsel of schade veroorzaakt door op het erf aanwezige levende have.

De recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de recreant, conform artikel 3, in of rond het gastenverblijf bevinden.

Nederlands rechts is in voorkomende geschillen van toepassing.